X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 9 مهر‌ماه سال 1384
مخلوقی از جنس الهی ...

* کلمه ها همیشه از تجربیات واقعی چند گام عقب تر ند*

«
هرگاه ذهن انسان به افق تازه ای گسترش یابد
دیگر هرگز به موقعیت اولیه خود بازنخواهد گشت
»برگی از زیستن :
باورهای ما! آنچه را که شما به راستی باور کنید
در زندگیتان مشاهده خواهید کرد. اگر به شدت به کمبود .. تنگنا و نداری
اعتقاد داشته باشید مدام به آن بیندیشید و آنرا مرکز و محور گفتگوهای
خود قرار دهید .. تنگدستی دست رد به سینه شما نخواهد زد و با کمبودهای
 زیادی در زندگیتان روبرو خواهید شد.
ولیکن اگر به عکس به وفور نعمت و شادمانی اعتقاد داشته باشید و بر اساس
این باورها دست به عمل بزنید ثروت و تندرستی و شادمانی به سراغتان خواهد
آمد و بی شک آنچه را که باور دارید به چشم خواهید دید.
انسانیت هرگز به قالب و جسم ما اطلاق نمیشود.

جوهره هستی ما الهی است و از نیروهای حاکم بر عرصه گیتی تاثیر پذیرفته
است. ما جزیی ازین طیف هستیم و حیات ما در اثر قوانین کهکشانها ادامه
مییابد. باید که راه را یافت .. راه اتصال به وجود درونیمان را.
شما روحی هستید با یک جسم .. نه اینکه جسمی با یک روح.
باید که پاک زیست .. بخشید .. و آرام در دگرگونی حیات شرکت کرد
دنیا نه آنچیزی است که من در خیال دارم و نه آن چیز که تو میپنداری
اما میتوان افسار را بدست گرفت و آنگونه راند که خود میخواهیم نه آن.
به دنبال رویاهایت برو
بدانها خواهی رسید
اگر که خود بخواهی ... تنها خود.


«« انسان مخلوقی الهی است با تجربه های مادی! »»