یکشنبه 17 مهر‌ماه سال 1384
روحی با نام سیب ...

* آنچه هستیم و داریم را قدردانی کنیم *« شمارش دانه هایی که در مغز سیب وجود دارد
کاری ساده است
اما چه کسی میتواند بگوید که چند سیب از یک دانه به عمل میآید »

برگی از زیستن :
برای آفرینش یک زندگی داخواه هیچ محدودیتی وجود ندارد .. آنچه
محدود است عزم راسخ برای به فعلیت درآوردن آن است.
از عمل چرا هراسیدن؟
در دنیا هزاران عمل برای دستان تو .. برای اندیشه ات و برای تکاپویت
وجود دارد .. اگر از هر فرصتی برای پیگیری آمال و آرزوهایت سود بری
دیگر نیازمند ایکاش ها نخواهی بود.
ایکاش هایت میتوانند حقیقی باشند اگر که وجودیتت بخواهد .. تنها او.
تو لیاقتت بیش از چیزی است که در اطرافت موج میزند.
بر زندگی ساده بنگر با وجود تمام پیچیدگیهایش.
نگرش خویش را بر همه چیز و همه کس عوض کن.
فکر نمیکنی که دیگر وقتش رسیده که دگرگونی عظیم بر خود برپا کنی؟

نبین !! نگاه کن!!!
مادر مهربان است .. درخت زیباست .. پرنده رویایی ترین موجود دنیاست
آسمان آبی است .. آتش گرم است .. سیب شگفت انگیزترین راز میوه ها
و تو .. فکر نمیکنی که عظیمترین مخلوقی؟
تا کی فراموشی؟! مگر مقصود زندگی یافتن خویشتن نیست؟
از خویشتن توان رسیدن به خداست .. خویشتنی با نام تو!
آفرینش برای توست .. از ان بهره گیر و در مسیر درست گام بردار.
اگر راه کنونی ات پاک باشد و خالص گذشته ها میسوزند و آینده چه زیبا
قدعلم میکند در مقابل چشمانت.« تجربه کلمه ایست که انسانها بر خطاهای خویش مینهند »
با تشکر از دو دوست که همیشه برایم پشتیبانی مهربان بوده اند

بزرگ مرد عادی ایران زمین و آرامترین آهنگ شبانه