شنبه 19 دی‌ماه سال 1383
سفر بخیر ...
* تو همیشه هنگامی میایی که تمام دنیا از پیش من
رفته باشند ... و همیشه هنگامی میروی که من تنها
تو را تمام دنیایم میبینم ... پس چه خوب که میماندی
با منه تنها ...ای تمام دنیای من ...ایکاش که میماندی *

«
باز هم آمدی و باز هم میدانستم که حکم بر مسافر بودن
توست اما نمیدانم چرا فراموش کرده بودم که خواهی رفت؟!
صمیمانه بابت آمدنت و تمام خوبیهایت از تو ممنونم ای خوب
من.تو را بر خدای آسمان سپردم تا دگر بار بازآیی. »

گرید به حالم ..... کوه و در و دشت ..... از این جدایی
مینالد از غم ..... این دل دما دم ..... فردا کجایی؟!؟!
سفر بخیر .....
 
 سفر بخیر ..... مسافر من
گریه نکن .....
گریه نکن ...... به خاطر من ..... به خاطر من!
باران میبارد امشب
 ... دلم غم دارد امشب
                 آرامه جان خسته .... ره میسپارد امشب
در نگاهت مانده چشمم
                      شاید از فکر سفر برگردی امشب
از تو دارم یادگاری
                  سردی این بوسه را پیوسته بر لب
قطره قطره اشک چشمم ...
                              میچکد با نم نم باران به دامن
بسته ای بار سفر را ...
                      با تو ای عاشقترینم بدکرده ام من
رنگ چشمت رنگ دریا  .....  سینه من دشت غمها
یادم آید زیر باران با تو بودم با تو تنها
                    زیر باران با تو بودم زیر باران با تو تنها
باران میبارد امشب ... تورو کم دارم امشب
                 آرام جان خسته ... ره میسپارد امشب
این کلام آخرینت برده میل زندگی را از تن من
گفته ای شاید بیایی ازسفر اما نمیشه باور من
رفتنت را کرده باور ...
                  التماسم را ببین در این نگاهم
زیر باران گریه کردم ...
                   بلکه باران شوید از جانم گناهم
سفر بخیر ...
                  سفر بخیر ...          مسافر من
گریه نکن ...
                  گریه نکن ... 
                   به خاطر من ...       مسافر من.