پنج‌شنبه 20 آذر‌ماه سال 1382
تو را دوست دارم...

                * فریاد نمیزنم .. نزدیکتر می آیم .. تا صدایم را بشنوی! *
                     

 تو را دوست دارم
 تو را من به اندازه آسمان دوست دارم
 تو را من به اندازه بیکران دوست دارم
 تو خود آسمانی.. تو خود بیکرانی .. عظیمی
 تو را من به قدر خودت در جهان دوست دارم.. به قدر خودت
 تو را به قدر آن دختر شاه پریان که قصرش بنا گشته در عمق یک داستان دوست دارم.. به قدر خودم
 تو جاری شدن در رگم..در تمام وجودم
 تو آبی.. تو را چون نهالی جوان دوست دارم
 تو روح منی.. بی تو.. من مرده ام..هیچ..هیچم
 تو جانی.. ولی من تو را بیش از آن دوست دارم.. بیش از جان
 تو را با امیدی که مرغابی بی پناهی
 پرد سوی دریاچه ای بی نشان دوست دارم.. اندازه امید
 تو سرشار ز عطری.. تو شورآفرینی برایم.. تو سبزی
 تو را چون گذرگاه پروانگان دوست دارم تو را به اندازه تمامی یاسهای سرزمینم..به اندازه قلب قاصدک
 تو را به اندازه تمامی پرستو های نقش بسته در عمق آسمان دوست دارم
تو را دوست دارم... و تاوانش هر چه باشد باشد
تو را دوست دارم... و باز هم تو را.................
« تقدیمی به آنکه میداند امشب حال خوشی ندارم اما برایش مینویسم تا که
 باور کند که چقدر دوستش دارم.. زیباترین خاطره ها تقدیم تو باد ای دوست »