چهارشنبه 9 مهر‌ماه سال 1382
تبدیل...
*هیچ وقت سعی نکن بیشتر از اون چیزی باشی که هستی*

روزگاری پرنده ای آرزو داشت که یک آدم باشد..سر به سوی آسمان برداشت..
صدایش در میان عرش پیچید...
انسانی دگر پا بر عرصه حیات گذارد...
روزگاری انسانی آرزو داشت که یک گنجشک باشد..
ولی ای کاش میدانستی که این انسان همان گنجشک دیروز است!!!